Logo

Patrik Syrén

Investor Relations Officer

Tel. +46730746630

Aktien

Knowits aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, listan för Small Cap. Aktien handlades under årets alla börsdagar.

Aktiekapital

Knowits aktiekapital uppgick vid utgången av verksamhetsåret den 30 dec 2015 till 18,4 MSEK fördelade på 18 389 032 aktier med ett kvotvärde på 1. Samtliga aktier medför samma röstetal och rätt till utdelning.

Marknadsnotering

Vid verksamhetsårets utgång var börskursen 56,50 (55,00) kronor per aktie vilket motsvarar ett sammanlagt  börsvärde på 1 039,0 (1 011,4) MSEK. Under året steg börskursen med 2,7 procent, vilket kan jämföras med Generalindex som steg 6,6 procent och IT-index som steg med 0,4 procent.

Den högsta betalkursen under verksamhetsåret noterades den 27 april 2015 och var 61,50 kronor medan den lägsta noterades den 27 januari 2015 och var 48,00 kronor.

Under verksamhetsåret omsattes 8,8 (4,9) miljoner Knowit-aktier på Stockholmsbörsen,
vilket motsvarar 35 201 (19 701) aktier per börsdag. Omsatt antal aktier motsvarar 47,8 (26,7) procent av totala antalet aktier vid årets utgång.

Aktien handlades under alla årets 251 börsdagar. Det totala antalet aktieägare per den 31 december 2015 var 5 371 (4 966) stycken.

Aktieutdelning

För räkenskapsåret 2015 föreslår styrelsen en utdelning om 3,25 (3,25) kronor per aktie.