Logo

Joakim Pilborg

Miljöchef/Etikchef

Tel. +46730746637

Hållbarhet och socialt ansvarstagande

Bolagen inom Knowit-koncernen har förbundit sig att agera ansvarsfullt gentemot samhället och världen i stort. Knowits arbete med socialt ansvar, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö bygger på företagets värderingar och FN:s Global Compact som Knowit stöder. The Global Compact innefattar principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. Knowits code of conduct, jämställdhetspolicy och miljöpolicy är andra regelverk som styr och reflekterar Knowits arbete inom hållbarhetsområdet.

Knowit har utvärderats årligen av EcoVadis för sitt hållbarhetsarbete sen 2014 och fick både 2015 och 2016 betyget "Silver". För mer information om Ecovadis, se www.ecovadis.com.


Knowit är vänföretag med UNHCR och stödjer Sverige för UNHCR och UNHCR:s arbete.

Code of Conduct

Vår företagskultur skapas i mötet mellan ansvarsmedvetna ledare och medarbetare och bygger på respekt för människans värde och värdighet, öppenhet och ärlighet. I vår Code of Conduct beskriver vi vad detta innebär i praktiken i relationen med våra olika intressenter.

ISO 14001:2004
Ladda ner PDF

Miljöcertifierade bolag

  Miljöpolicy

  För oss är det viktigt att kombinera kundens behov och krav med vårt miljökunnande. Därför utbildar vi kontinuerligt medarbetare i miljöfrågor.  Vi är stolta över våra bolag som är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 och arbetar för att fler ska bli det.

  Knowit AB är ett specialistbolag som arbetar med information, design och teknik i kreativa och strategiska lösningar. Vi levererar tjänster inom verksamhetsutveckling, beslutsstöd, IT-system, marknadskommunikation och design. Vi utvecklar våra kunders verksamhet genom att erbjuda kvalitativa konsulttjänster via entreprenörsdrivna, lokalt verksamma enheter.

  I det dagliga arbetet ska våra medarbetare samt underkonsulter och andra personer som arbetar under vår arbetsledning i Knowit:s lokaler vara medvetna om bolagets positiva och negativa miljöpåverkan och arbeta för att minimera negativ påverkan.

  Ständiga förbättringar ska kontinuerligt göra vårt miljöarbete bättre och i vårt miljöarbete strävar vi efter:

  • Att öka vår kunskap och medvetenhet genom kontinuerlig utbildning.
  • Att använda våra miljökunskaper tillsammans med kunden i relevanta kundprojekt
  • Att bidra till mervärde hos våra kunder genom att tydliggöra miljöperspektivet i de av våra lösningar som kan minska kundens miljöpåverkan.
  • Att använda och dela med oss kunskap om digitala möten när så är lämpligt
  • Att vid behov av resor inom tjänsten resa på ett så miljövänligt sätt som möjligt.
  • Att ständigt sträva efter att minimera användning av energi och andra naturresurser.
  • Att källsortera vårt avfall. 
  • Att beakta miljö vid val av leverantör och att när så är möjligt välja miljömärkta produkter vid inköp. 
  • Att följa samtliga lagar och andra miljöbestämmelser som påverkar vår verksamhet samt att förebygga förorening.

  Stockholm 2013-09-10
  Per Wallentin, VD

  Miljöcertifikat ISO 14001:2004

  Följande företag omfattas av miljöcertifikatet:

  Knowit AB
  Knowit Business Consulting AB i Stockholm

  Knowit Decision Linköping AB i Linköping
  Knowit Digital Communication Linköping AB i Linköping

  Knowit Karlstad AB i Karlstad
  Knowit Management i Linköping AB i Linköping