Logo

Patrik Syrén

Investor Relations Officer

Tel. +46730746630

Kallelse till årsstämma i Know IT Aktiebolag (publ)

Publicerad: 24 mars, 2009

Aktieägare i Know IT AB (publ), 556391-0354 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2009 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan 60, Stockholm. Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 17 april 2009,

- dels senast tisdagen den 21 april 2009 klockan 16.00 ha anmält sitt deltagande till Bolaget,

antingen skriftligen under rubriken ”Årsstämma” på adress Box 3383, 103 68 Stockholm, eller per fax 08-700 66 10, eller per e-post info@knowit.se, eller per telefon 08-700 66 00. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, eventuella biträden samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank- eller värdepappersinstitut måste, för att få delta i stämman, med verkan senast fredagen