Logo

Patrik Syrén

Investor Relations Officer

Tel. +46730746630

Know IT förtydligar tidigare lämnad information

Publicerad: 25 maj, 2010

Med anledning av pressmeddelandet från Know IT AB (publ) den 24 maj 2010, som bland annat tillkännagav att bolaget offentliggjort ett prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier, lämnas härmed följande förtydligande information.

Förvärvet av Endero OY finansierades till stor del genom nyemitterade aktier i Know IT AB. Nyemissionen beslutades på den extra bolagsstämman i Know IT AB den 29 december 2009. Efter registreringen hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB togs de nyemitterade aktierna upp till handel i januari 2010.

Ett styrelsemöte i Know IT AB är planerat till den 29 maj 2010 för att, med stöd av bemyndigande från årsstämman, fatta beslut om en nyemission riktad till ägarna i Reaktor AS. Antal aktier i emissionen är ännu inte fastställt men beräknas uppgå till cirka 800 000 aktier. Teckning och tilldelning av aktierna planeras äga rum den 29 maj 2010. Upptagande till handel av dessa aktier sker när registrering skett av emissionen hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB i början av juni 2010.

Det totala antalet utestående aktier i Know IT AB är, före nyemissionen riktad till säljarna av Reaktor AS, totalt 16 268 021. Efter denna emission kommer totala antalet aktier uppgå till cirka 17 068 000, vilket innebär en utspädning om cirka 4,9 procent.