Logo

Patrik Syrén

Investor Relations Officer

Tel. +46730746630

Kommuniké från extra bolagsstämma i Know IT AB

Publicerad: 29 december, 2009

Know IT AB (publ) har idag avhållit extra bolagsstämma och beslöt följande: Beslut om kvittningsemission

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om en nyemission av 1 345 050 aktier, som med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska få tecknas av Atine Group Oy såsom betalning för del av Atine Group Oys fordran avseende köpeskillingen för aktierna i Endero Oy. I och med stämmans beslut kan Know IT AB fullfölja förvärvet av Endero Oy.

Teckning ska ske den 1 januari 2010. Emissionen medför att aktiekapitalet i Know IT AB ökar med totalt 1 345 050 kronor och det egna kapitalet med totalt 75 000 000 kronor. Atine Group Oy blir efter genomförd emission en av Know IT AB:s större ägare med en ägarandel på ca 8,3 procent.

De nya aktierna berättigar till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket.
Styrelse

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex ordinarie utan suppleanter. Till ny ordinarie styrelseledamot utsåg stämman Ben Wrede, vice VD på Atine Group Oy.